Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Regulácie v území neznamenajú zviazanie rúk či obmedzovanie jednotlivcov, ale spoločný cieľ vedúci k vytvoreniu zdravého prostredia pre život.

Celá koncepcia návrhu je postavená na použití architektonických a urbanistických príncípov tradičnej dediny:

  1. Zachovanie pôvodného špecifického rázu vidieckeho priestoru, východisko z pôvodného charakteru zástavby vyskytujúceho sa v tejto lokalite.
  2. Prepojenie tradičného vidieckeho prostredia adaptovaného pre moderný spôsob života.
  3. Rešpektovanie typickej formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce daný región vo vzťahu ku staviteľstvu vo väzbe na prírodné prostredie.
  4. Zachovanie organického tvaru novej ulice a vytvorenie typickej úzkej parcelácie vidieckeho charakteru.
  5. Podriadenie sa architektúry pre zachovanie svahovitosti terénu a jej rešpektovanie morfológie terénu.
  6. Individuálne bývanie – rodinné domy s vopred definovanou väzbou na ulicu pri jasne stanovenej stavebnej čiare a kolmou orientáciou štítov do ulice
  7. Vytvorenie kompaktnéhoarchitektonického rázu a eliminácia rôznorodosti zástavby, docieliť jednotný charakter ulice.

Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto