Vášeň pre architektúru neprichádza len z túžby vytvoriť niečo nové a vizionárske, ale skôr z hlbšieho porozumenia potrieb ľudí, ktorí budú v týchto priestoroch žiť, bez ohľadu na to či ide o rodinný dom, developerský projekt alebo verejný priestor.

Sme architektonický ateliér a spoločne sa snažíme o vytvorenie dlhotrvajúcich hodnôt a prispieť k rozvoju stavebnej kultúry ako umeniu. Ateliér bol založený v roku 2015 Ing. arch. Petrom Paľkom. Odvtedy na každom novom projekte participujú interní aj externí spolupracovníci. Všetci prinášajú nové myšlienky a koncepty do našich návrhov. Vychádzame z idey, že každá stavba spoločne s jej užívateľom tvoria živý organizmus. Preto ku každému projektu pristupujeme individuálne a tvoríme ho spoločnými diskusiami s investormi.

Ing.arch. Peter Paľko
autorizovaný architekt SKA – 2658 AA
Vzdielanie :FA čvut Praha – architektúra a urbanizmus
SVF stu Bratislava – pozemné stavby a architektúra
Samuela Mikovíniho Banská Štiavnica – konzervátorstvo a reštaurátorstvo historických budov

pparch team
evka

Ing. Arch. Eva Lukáčová

Narodila sa v Banskej Bystrici a absolvovala fakultu architektúry na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Od roku 2021 je aktívnou členkou v ateliéri PPARCH. Jej špecializácia zahŕňa verejný priestor, urbanizmus, krajinnú architektúru a návrh exteriérov.

Boss

Ing. Arch. Peter Paľko

Narodil sa v Detve. Študoval konzervátorstvo a reštaurátorstvo historických budov. Neskôr absolvoval štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na fakulte architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe so zameraním na architektúru a urbanizmus. Je členom Slovenskej komory architektov (SKA) a od roku 2015 sa venuje vlastným projektom v ateliéri PPARCH, spolupracujúc s tímom architektov a stavebných inžinierov. Jeho návrhy sa snažia aplikovať prvky tradičnej a historickej architektúry s prepojením na modernú architektúru.

Kika

Ing. Arch. Kristína Vaňová

Narodila sa v Topoľčanoch v roku 1990 a je členkou Slovenskej komory architektov (SKA). Absolvovala stáž v Barcelone a zameriava sa na návrh obytných a rezidenčných budov, ako aj na vnútorné dispozície budov. Koordinuje projektantov a riadiace procesy v projekčnej činnosti.

Maťo

Ing. Martin Bartoš

Narodil sa vo Veľkom Krtíši v roku 1978. Je autorizovaný stavebný inžinier a stavebný dozor. Zaoberá sa tvorbou konštrukčnej časti projektových dokumentácií a stavebnými rozpočtami, ako aj technickým dozorom investora a stavebným dozorom.

Jano

Ján Tóth

Zameriava sa na návrh stavebných detailov a prípravu projektových dokumentácií pre získanie stavebného povolenia a realizáciu stavieb. Riadi a koordinuje stavebné procesy na stavbe a vykonáva stavebný dozor a technický dozor pre investora.

Roman

Ing. Roman Klváč

Špecializuje sa na navrhovanie energetických konceptov budov a obytných lokalít so zameraním na energetickú úsporu a udržateľnú architektúru. Absolvoval štúdium na STU Svf. v Bratislave. Jeho hlavnou pracovnou náplňou je návrh vykurovacích systémov a opatrení na úsporu tepla, pričom využíva alternatívne zdroje energie. Analyzuje stavebné konštrukcie a detaily s dôrazom na tepelnú techniku a vnútornú pohodu budov.

Laco

Ing. Ladislav Odstrčil

Špecializuje sa na prezentáciu projektov prostredníctvom rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR), ktoré sa využívajú pri predaji nehnuteľností v oblasti architektúry a urbanizmu.

Róbert Turčian

Róbert Turčan

Absolvoval štúdium geodézie a kartografie. Zameriava sa na inovatívne metódy hromadného zberu údajov, ako sú LiDAR a fotogrametria. Vypracúva dokumentácie a pasportizáciu existujúcich objektov. Zaoberá sa časovým zberom údajov v developerských projektoch a sleduje pokrok stavieb v priebehu času.

Frame 4 (2)

Ing. Jaroslav Kobulnický

Statik. Absolvoval stavebnú fakultu na Českého vysokého učení technického v Prahe a zameriava sa na statické analýzy stavieb, ako aj na návrh a posudzovanie stavebných konštrukcií. Jeho práca zahŕňa výpočty a posúdenie stability a bezpečnosti stavieb, s cieľom zabezpečiť ich spoľahlivé fungovanie a odolnosť voči zaťaženiu a rizikám.

Frame 4 (2)

Ing. Erik Schmikal

Je projektantom vnútorných inštalácií budov a vykurovania, ktorý absolvoval stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Architektúra.

Je kompozícia pozostávajúca z hmôt a tvarov, obalená materiálom, spájaná technickým detailom. Reprezentuje dobu svojho vzniku no zároveň hľadá východisko v historickom kontexte. Obzerá sa okolo seba a v reakcii na svoje okolie vytvára prostredie kde sa človek cíti dobre.

Náš štýl.

Každý ma svoj štýl/rukopis, no stále sme otvorení novým riešeniam, nápadom a otvorenej diskusii. Vychádzame zo škatuliek toho, čo je bežné, vieme sa držať pri zemi, no nebojíme sa experimentovať. Vždy však u nás vyhráva ZDRAVÝ SEDLIACKY ROZUM či východisko v histórii. Výsledkom procesu sú ROZHODNUTIA vychádzajúce z nášho cítenia. Každé rozhodnutie si však vieme aj racionálne odôvodniť. Často v našich návrhoch preberáme staré princípy typické pre slovenskú kultúru a transformujeme ich do novodobej podoby. Celý proces znázorňujeme a približujeme na konceptoch. Je to akási obhajoba toho, ako dom vznikol.

Projekty, ktorým sa venujeme.

Malým až stredne veľkým stavbám, od rodinných domov po developerské projekty. Uprednostňujeme tvorbu komplexných riešení, od návrhu exteriéru až po interiér. Spracúvame jednotlivé architektonické fázy, od štúdie po realizačné projekty, rôznych typologických druhov či už obytných alebo komerčných objektov. Podieľame sa ako dozor priamo na stavbách. Predovšetkým nás musí zadanie baviť a osloviť. (V takom prípade sme otvorení rôznym zadaniam.)

Z čoho vychádzame.

Venujeme sa dlhotrvajúcej architektúre. Každá stavba či priestor tu bude niekoľko desaťročí niekedy aj dlhšie. Vkladáme do nich veľký obnos financií a energie. Vytvárame prostredie, ktoré nás priamo či nepriamo ovplyvňuje, či už ako vlastníka, alebo okoloidúceho. Na základe toho sa potom cítime a chováme. Treba si uvedomiť, že architektúra nie je len stavba, ale aj jej bezprostredné okolie verejného či neverejného priestoru a keď sa jednotlivé časti spoja, mali by tvoriť jeden harmonický CELOK. Vtedy sa budeme všetci cítiť dobre.

Nenavrhujeme, ale hľadáme.

Každý návrh je o hľadaní. Častokrát sa nás pýtate, ako nám to napadne. Nenapadne, kľučkujeme v nekonečnom mori možností a variant. Na každom zadaní pracuje viac architektov, kde dávame hlavy dohromady, aby z nás vyšlo to najlepšie riešenie. Spoločnými diskusiami s investorom, v našom ateliéri alebo online, tvoríme, skicujeme a zahadzujeme a znova skicujeme a znova zahadzujeme, dookola až kým nepríde to riešenie s ktorým sme my ako autori aj investor stotožnení. Návrh berie do úvahy požiadavky investora, zohľadňuje jeho finančné možnosti a rešpektuje dobu svojho vzniku či okolie s ktorým komunikuje. Počet sedení nie je limitovaný. Zadaniam sa venujeme toľko, koľko je potrebné.

Dobrý vzťah s investorom.

Na úvodnom stretnutí si musíme s investorom takpovediac „sadnúť“ a rozhodnúť sa či do tohto vzťahu spolu vstúpime. Prvý krok je spoločné vytvorenie zadania. Predstavy investora o priestoroch, prevádzkach potrebných k životu, či financiách ,ktoré do realizácie chce vložiť. Ak by investor požadoval niečo, čo nie je v súlade s tým čo tvoríme, nebolo by tento proces príjemný ani pre nás ani pre investora, pravdepodobne by to nedopadlo dobre. Preto je potrebné, aby investor architektovi plne dôveroval v tom čo robí a to tvorí základný pilier vydareného projektu.

Kde pracujeme.

Prevažne stredné a západné Slovensko. No za pekným zadaním si radi spravíme výlet kdekoľvek.