Urbanistická štúdia _ Klokoč časť Lipov

Regulácie v území neznamenajú zviazanie rúk či obmedzovanie jednotlivcov, ale spoločný cieľ vedúci k vytvoreniu zdravého prostredia pre život.

Celá koncepcia návrhu je postavená na použití architektonických a urbanistických príncípov tradičnej dediny:

  1. Zachovanie pôvodného špecifického rázu vidieckeho priestoru, východisko z pôvodného charakteru zástavby vyskytujúceho sa v tejto lokalite.
  2. Prepojenie tradičného vidieckeho prostredia adaptovaného pre moderný spôsob života.
  3. Rešpektovanie typickej formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce daný región vo vzťahu ku staviteľstvu vo väzbe na prírodné prostredie.
  4. Zachovanie organického tvaru novej ulice a vytvorenie typickej úzkej parcelácie vidieckeho charakteru.
  5. Podriadenie sa architektúry pre zachovanie svahovitosti terénu a jej rešpektovanie morfológie terénu.
  6. Individuálne bývanie – rodinné domy s vopred definovanou väzbou na ulicu pri jasne stanovenej stavebnej čiare a kolmou orientáciou štítov do ulice
  7. Vytvorenie kompaktnéhoarchitektonického rázu a eliminácia rôznorodosti zástavby, docieliť jednotný charakter ulice.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA KLOKOČ - LIPOV

klokoč

RODINNÝ DOM V CHKO POĽANA

14_RD_DUBRAVY

RD VO SVAHU

INTERIÉR KANCELÁRIE TRENČÍN

Trenčín – Interiér pre FOXCA

REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBU OBJEKTU V BN

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu Bánovce nad Bebravovou

RODINNÝ DOM S GANGOM

Rodinný dom s gangom

RADOVÁ VÝSTAVBA

RD trenčín

OBYTNÝ SÚBOR SLOVENSKÝ GROB

Obytný súbor Slovenský grob

RD TRENČÍN

OBNOVA A DOSTAVBA 100 ROČNÉHO DOMU

ÁTRIOVÝ DOM

Dom s átriom – dom bez hradieb

VILA PÚCHOV

DOM ZA DREVENOU KULISOU BÁNOVCE NAD BEBRAVOU

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

POLYFUNKČNÁ BUDOVA SLIAČ

Komerčná budova Sliač

FUNKCIONALISTICKÝ DOM ZVOLEN

RD Zvolen

RD BÁNOVCE

BYTOVÝ DOM PRE SENIOROV

Bytový dom pre Seniorov

HORSKÁ CHATA ROHÁČE

Horská chata Roháče

RD HRIŇOVÁ II.

RD hriňová III

SÚBOR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

INTERIÉR RD ZVOLENSKÁ SLATINA

KÚPALISKO SIHOŤ

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

OBYTNÝ BLOK PRAHA

Obytný blok_Praha