Bytový dom Fiore Zvolen

Navrhovaný objekt bytového domu vo Zvolene sa nachádza na nárožnom pozemku vymedzenom ulicami Dukelských hrdinov a Lihoveckého. Kvôli zoceleniu pozemku sa na výstavbu počíta aj s mestskou parcelou č. 1500. Ide o pozemky, ktoré vytvárajú akúsi jednu zo vstupných brán do centrálnej mestskej zóny, zo smeru Banskej Bystrice, a zároveň pomyselne tvoria rozhranie medzi modernou a historickou zástavbou. Z jednej strany komunikujú so súčasnými stavbami Európou SC a Kubániho dvormi, no z druhej plynulo nadväzujú na pôvodnú historickú zástavbu. Hmota: Návrh zohľadňuje obidve skutočnosti, hmotovo sa prispôsobuje a tým podporuje obidva princípy. Súčasný objekt stojací na záujmovom pozemku je staticky narušený, preto sa musí asanovať. Ďalším dôvodom na asanáciu je nevhodný vjazd na pozemok, nakoľko je orientovaný v blízkosti križovatky a tiež nie je možné vybudovanie podzemného parkovania. Nový objekt bytového domu s polyfunkciou v parteri sa člení do dvoch samostatných hmôt nad úrovňou terénu a vytvára súkromný zelený vnútroblok pre obyvateľov. Menší objekt B je orientovaný do ulice Dukelských hrdinov, s nižšou podlžnosťou pokračuje v pôvodnom domoradí. Svojou výškou a strešnou rovinou nadväzuje na vedľajšiu zástavbu a vytvára akýsi medzistupeň medzi historicko zástavbou a druhým objektom A, ktorý je orientovaný na ulicu Lihoveckého. Objekt A má tri nadzemné podlažia v celkovej zastavanej ploche a štvrté ustúpené podlažie, ktoré vytvára akcent na križovaní ulíc. Nadväznosť na okolie: Pôdorysné riešenie nového objektu rešpektuje uličné čiary v danom území a plynulo v nich pokračuje. Hmota objektu A osadeného do ulice Lihoveckého je mierne ustúpená, čím vytvára možnosť rozšírenia chodníka aj vybudovania pokračovania cyklotrasy a tým sa podporí peší aj cyklistický ťah. Takto získaný rozšírený verejný priestor ponúka lepšiu komunikáciu partera s okolím a tým aj atraktívnejšie vnútorné priestory. Lokalita je atraktívna svojou blízkou nadväznosťou na rekreačný peší ťah popri rieke Hron a tiež s blízkym napojením na cyklotrasu. Cieľom formovania a zalamovania hmoty objektu bolo vhodne urbanisticky stvárniť nárožie, vytvoriť akcent v tomto mieste a jasne definovať uzol ulíc. V lokalite, kde je stavebná čiara zároveň aj uličnou, je dôležité pokračovať v tomto zastavovacom princípe, no zároveň je potrebné vyhnúť sa monotónnosti aj vďaka akcentu na správnom mieste.


Bytový dom Fiore Zvolen

Súbor bytového a rodinného bývania

Urbanistická štúdia Klokoč časť Lipov

Obytný súbor Slovenský grob

FIADANANA BE RESORT MADAGASCAR

SOCIÁLNE BÝVANIE – OBYTNÁ ZÓNA KRIVÁŇ

REKONŠTRUKCIA MEŠTIANSKEHO DOMU V BANSKEJ ŠTIAVNICI ( práve prebieha projekcia)

OBNOVA DOMU ŽIAR NAD HRONOM

RD HRIŇOVÁ III.

Interiér RD Zvolenská Slatina

RD_Hriňová II.

Obnova a dostavba 100 r. kamenného domu v CHKO Poľana

Trenčín – Interiér pre FOXCA

RD Zvolen

Areál BIO kúpaliska a krytej plavárne _ Nitra – Sihoť

Rodinný dom s gangom

Dom v záhrade – za drevenou kulisou – Bánovce nad Bebravou

Súbor RD – Zvolenská Slatina

Rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu

RD Trenčín

Dom s átriom – dom bez hradieb

RD Hriňová I.

Komerčná budova Sliač

RD Púchov

RD Dúbravy

Bytový blok

Horská chata Roháče

Pútnické miesto